Prevádzkový poriadok požičovne

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POŽIČOVŇA HRAČIEK POHODA

OC Glavica, Eisnerova 64, 841 07 Bratislava

 

Článok I.

Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa zariadenia.

 

Požičovňa hračiek POHODA je požičovňa kníh pre deti, kníh pre mamičky, spoločenských hier a hračiek nachádzajúca sa na adrese: Eisnerova 64, 841 07 Bratislava (ďalej len požičovňa”).

Prevádzkovateľ:

Zuzana Gallová, Jána Smreka 20, 841 08 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ).

 

Článok II.

Charakteristika zariadenia.

 

 1. Požičovňa slúži na krátkodobý prenájom predmetov slúžiacich na zmysluplné trávenie voľného času rodiny.
 2. Požičovňa pozostáva z jedného prevádzkového priestoru. V tomto priestore sa nachádzajú predmety určené na požičanie na domov. Tieto predmety sú skontrolované a dvojfázovo vydezinfikované.
 3. Požičovňa poskytuje svoje služby dospelým osobám. Požičovňa NEPOSKYTUJE krátkodobú ani dlhodobú starostlivosť o deti.
 4. Otváracie hodiny požičovne sú Pondelok až Sobota 09:00 - 18:00.

 

Článok III.

Organizácia prevádzky zariadenia.

 

 1. Prevádzkovateľ ponúka v požičovni predmety, ktoré slúžia výhradne na požičanie na domov.
 2. Pri každej výpožičke je zákazník povinný uviesť svoje údaje- Tieto údaje slúžia výhradne na evidenciu požičanej veci a v žiadnom prípade nebudú poskytované tretej strane.
 3. Výpožičná doba predmetov je 7 dní. Výpožičnú dobu je možné predĺžiť mailovou alebo telefonickpu komuinikáciou u prevádzkovateľa o ďalších 7 dní.
 4. Pri nedodržaní výpožičnej doby je prevádzkovateľ oprávnený účtovať zákazníkovi výpožičnú sumu za ďalší, začatý týždeň.
 5. Cena výpožičného každého predmetu výpožičky je uvedená na internetovej

stránke prevádzkovateľa, ako aj v kamennej požičovni.

 1. Pri poškodení predmetu výpožičky, ktoré znemožňuje ďalšie požičanie alebo pri

strate predmetu výpožičky je prevádzkovateľ oprávnený žiadať náhradu škody,

ktorá sa rovná nákupnej sume predmetu výpožičky.

 1. Všetky predmety určené na požičanie na domov sú zakúpené u prémiových európskych dodávateľov disponujúcimi EU certifikátmi.
 2. Kamenná prevádzka požičovne je vybavená bezpečnostným a protipožiarnym

systémom.

 1. Prevádzka môže byť z bezpečnostných, alebo organizačných dôvodov dočasne

obmedzená. Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú

vylúčené.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup do priestorov požičovne

osobám, u ktorých sa prejavia príznaky prenosného ochorenia, alebo príznaky

intoxikácie alkoholom či omamnými látkami. V prípade zistenia obmedzení podľa

predchádzajúcej vety je prevádzkovateľ oprávnený vykázať osobu z priestorov

požičovne.

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené do priestorov a odložené v priestoroch požičovne.

 

Článok IV.

Základné pokyny pre návštevníkov požičovne.

 

Návštevníkom požičovne sa výslovne zakazuje:

 1. a) priniesť do priestorov požičovne vlastné zariadenie,
 2. b) vstup pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných, resp. psychotropných látok,
 3. c) fajčiť v priestoroch požičovne (v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. c) zákona č.

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom a účinnom znení,

 1. d) manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať s akoukoľvek zábavnou

pyrotechnikou v priestoroch požičovne,

 1. e) vstupovať s akýmikoľvek zvieratami,

Každý zákazník, ktorý príde do priestorov požičovne je povinný nielen dodržiavať prevádzkový poriadok, ale aj dodržiavať pokyny zodpovedného personálu požičovne.

Článok V.

Sanitačný poriadok.

 

 1. Čistota priestorov požičovne je zabezpečovaná v zmysle tohto sanitačného poriadku:
 2. a) Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je denne udržiavaná

personálom prevádzkovateľa. Podlahová krytina je umývaná s použitím čistiacich a

dezinfekčných prostriedkov.

 1. b) Čistota nábytku a zariadenia je raz za štrnásť dní udržiavaná s použitím čistiacich

prostriedkov.

 1. c) Požičovňa je osvetlená združeným osvetlením, pričom denné svetlo prenikajúce cez okná zariadenia je v potrebnom rozsahu dopĺňané zo zdrojov umelého osvetlenia, ktorými sú žiarivkové svietidlá. Okenné tabule z vnútornej strany sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných a prostriedkov podľa potreby, najmenej však jeden krát za 14 dní.
 2. Personál prevádzkovateľa je povinný dodržiavať sanitačný poriadok podľa bodu 1. tohto článku.

 

Článok VI.

Evakuačný poriadok.

 

 1. Ak dôjde k požiaru, havárii alebo inej mimoriadnej udalosti, personál požičovne bezodkladne informuje o vzniknutej situácii zodpovednú osobu prevádzkovateľa. V prípade potreby telefonicky kontaktuje príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu podľa bodu 2. tohto článku. Ak je nevyhnutná evakuácia osôb z priestorov požičovne, postupuje sa podľa nasledujúceho evakuačného poriadku.
 2. a) Po vyhlásení evakuácie je personál prevádzkovateľa vždy povinný zachovať rozvahu, nepanikáriť a neoznamovať návštevníkom zariadenia skutočný dôvod evakuácie, aby nevznikla davová panika.
 3. b) Jeden z pracovníkov je povinný kontaktovať zodpovednú osobu určenú vlastníkom objektu, v ktorom sa požičovňa nachádza.
 4. c) Personál je povinný začať s evakuáciou bezodkladne po jej vyhlásení.
 5. d) Personál prevádzkovateľa požičovne zabezpečí organizované opustenie priestorov zariadenia a odchod do bezpečných priestorov.
 6. V prípade mimoriadnych situácií podľa bodu 1. tohto článku je personál prevádzkovateľa povinný kontaktovať príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu na čísle 112.

 

Článok VII.

Účinnosť prevádzkového poriadku.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v priestoroch požičovne, a to odo dňa 20.05.2021

 1. a) Centrálna ohlasovňa 112
 2. b) Záchranná služba 155
 3. c) Ohlasovňa požiaru 150
 4. d) Polícia 158
 5. e) Mestská polícia 159